środa, 13 marca 2013

INFORMACJE O PROJEKCIE w pytaniach i odpowiedziach


1. Jak brzmi pełna nazwa projektu?

Architektura niechciana. Wrocławskie obiekty postindustrialne. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.


2. Kto jest głównym organizatorem projektu?

Garstka miłośników dziedzictwa kultury, czyli Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury działające przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, zrzeszające głównie studentów zainteresowanych historią miasta i regionu oraz szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym.


3. Jakie są cele projektu i planowane wyniki?

Naszym głównym celem jest sprawienie, żeby "architektura niechciana" przestała być tak naprawdę niechciana,  a zaczęła być doceniana jako integralna część naszego kulturowego dziedzictwa.

Po pierwsze, chcemy zebrać możliwie komplementarny zespół danych dotyczących interesującego nas zagadnienia, ujmujący nie tylko stan obecny, ale i historię oraz plany zagospodarowania, a więc dążymy do stworzenia możliwie spójnego obrazu postindustrialnego dziedzictwa Wrocławia. Zależy nam na względnie szybkim, ale jednocześnie merytorycznym zebraniu materiału badawczego, który będzie ujmował nasze zagadnienie jako całość. Wynikiem działań będzie katalog wrocławskich obiektów postindustrialnych zawierający opis historyczny, architektoniczny i gdzie to będzie możliwie również dokumentację projektową i fotograficzną (historyczną i współczesną).

Równolegle do prac badawczych, uczestnicy projektu będą podejmowali inicjatywy społeczne popularyzujące wiedzę na temat opracowywanych przez siebie obiektów  m.in. poprzez prowadzenie w daną przestrzeń ludności. Służyć temu ma organizowanie w tych miejscach koncertów, spektakli, plenerów fotograficznych, wycieczek, wystaw etc. Przed rozpoczęciem danego wydarzenia kulturalnego w przestrzeni postindustrialnej, osoba odpowiedzialna za opracowanie obiektu przedstawi przez 15-20 minut streszczenie dziejów miejsca i związanych z nim interesujących zagadnień, co pozwoli ożywić powszechną świadomość na temat architektury postindustrialnej jako dziedzictwa. Żaden opis nie zastąpi wszak obcowania z architekturą postindustrialną z bliska, w jej własnej przestrzeni. Na tego typu spotkania będzie mógł przyjść każdy zainteresowany, niezależnie od wieku i wszelkich innych czynników - celem bowiem jest jak najszersza popularyzacja wiedzy o obiektach poprzemysłowych Wrocławia wśród mieszkańców miasta i nie tylko.

Planowanym wynikiem projektu jest wydanie przewodnika, które poprzedzi konferencja naukowa prezentująca wyniki badań oraz uzupełniająca posiadaną wiedzę o warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Konserwatorskiego, firm restaurujących tego typu zabudowę i nabywców.

A zatem, ujmując zbiorczo, konkretnymi wynikami naszego projektu mają być następujące elementy:

a) bibliografia – obejmująca możliwie pełny zasób archiwaliów, literatury, druków, opracowań szczegółowych i ogólnych dotyczących badanego zagadnienia; ma to być realna pomoc dla teraźniejszych i przyszłych badaczy architektury postindustrialnej Wrocławia

b) przewodnik – wkomponowany w trasę, szlak architektury postindustrialnej Wrocławia, mający charakter popularnonaukowy, przejrzysty, dostępny pod względem merytorycznym dla szerszego grona odbiorców (a więc powszechnie zrozumiały i czytelny); szlak ujmować będzie istotniejsze pod względem historycznym czy architektonicznym obiekty, podając ich krótką historię, bardziej interesujące elementy architektury etc.

c) zbiór artykułów poświęcony zagadnieniu, wykraczający swym zasięgiem poza granice Wrocławia, traktujący ogólnie i szczegółowo, ujmujący problemowo temat; być może złożą się na to referaty wygłoszone podczas planowanej konferencji (patrz punkt f) poniżej) wieńczącej projekt (publikacja pokonferencyjna)

d) strona internetowa – zawierająca zarówno aktualne wydarzenia organizowane w ramach projektu, jak również sukcesywnie uzupełnianą bazę zawierającą dane bibliograficzne, dokumentację fotograficzną, historyczną, architektoniczną na temat poszczególnych obiektów ujętych szlakiem; docelowo ma to być narzędzie zarówno służące gronu badaczy (oczywiście jako punkt wyjścia szczegółowych badań) jak również szerszemu gremium zainteresowanemu w tematyce

e) debata konfrontująca ludzi nauki z praktykami, właścicielami i szeroko rozumianą opinią społeczną; celem jest pochylenie się nad zagadnieniem zabytku techniki ze szczególnym uwzględnieniem architektury i wskazaniem zasadności jego badań, zachowania i wynikających z jego specyfiki trudności

f) konferencja naukowa ekspercko-studencka – mająca charakter dyskusji panelowej połączonej z możliwie lapidarną prezentacją wyników badań nad obiektami.


4. Jakie konkretnie obiekty zostały ujęte w projekcie?

Wkrótce na odpowiednich podstronach udostępnimy dokładną listę. Zawiera ona nie tylko obiekty wciąż obecne w przestrzeni miejskiej, ale także te już nieistniejące, o których pamięć będziemy starali się przywrócić.

Zostały one podzielone na pięć sekcji:

Sekcja I – Komunikacja
infrastruktura kolejowa (w tym budynki dworcowe, lokomotywownie, magazyny, wiadukty etc.), tramwajowa (zajezdnie), autobusowa, samochodowa

Sekcja II – Przemysł spożywczy
cukrownie, młyny, browary, piekarnie, fabryki wódek, elewatory

Sekcja III – Infrastruktura komunalna
gazownie, elektrownie

Sekcja IV – Przemysł inny
fabryki wagonów, ceramiki etc.

Sekcja V – Hydrotechnika
przepompownie, śluzy, jazy, mosty

System pracy w ramach projektu oparty jest na prostej strukturze wzajemnych zależności. Całość badanych obiektów podzielona została na sekcje tematyczne. Każdy z opracowujących dany obiekt bądź grupę obiektów w ramach konkretnej sekcji podlega osobie koordynującej daną sekcję. Osoba ta ma za zadanie na bieżąco nadzorować tempo i kierunek prac. W ustalonym terminie koordynatorzy poszczególnych sekcji, zebrawszy opracowany materiał, przekazują go koordynatorom projektu i po weryfikacji merytorycznej składany jest z niego docelowy przewodnik.


5. Jak mogę zaangażować się w tworzenie projektu?

Zapraszamy do współtworzenia projektu WSZYSTKICH (nie tylko studentów czy doktorantów! Uczestnikiem projektu może być każdy zainteresowany!), którym nie jest obojętna bogata poprzemysłowa spuścizna Wrocławia. Kontakt do nas: architektura.niechciana@gmail.com

Uczestnik projektu zobowiązany będzie do przedstawienia gotowego opracowania wybranego z listy obiektu (lub kilku obiektów)  postindustrialnego z terenu Wrocławia oraz w trakcie badań, zadbanie o omówione w punkcie 4. sposoby popularyzacji wiedzy na jego temat wśród ludności miasta.
Inna możliwość uczestniczenia w projekcie to zaangażowanie we wszelkie pozostałe, „pozahistoryczne”, działania związane z projektem, takie jak organizacja eventów, promocja projektu, zajmowanie się stroną na Facebooku i blogiem itp. Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcieli by pomóc również w takiej formie!


6. Kto czuwa nad stroną merytoryczną projektu?

Nad poprawnością merytoryczną prac czuwać będzie rada złożona z przedstawicieli wrocławskich uczelni zajmujących się w swej karierze naukowej interesującymi nas obiektami. Projekt rozpoczną krótkie warsztaty wprowadzające w specyfikę pracy z obiektami poprzemysłowymi z zakresu opisu, metodologii (kwerendy etc.) z jednoczesnym wskazaniem na istotne elementy budowania popularnonaukowej formy literackiej jaką jest przewodnik.


W razie jakichkolwiek innych pytań, pomysłów, wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: architektura.niechciana@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz